داخلی مطالب آموزشی

خشک کن سرمایشی(فریز درایر) با استفاده از بالن های تحت خلا

 مراحل خشک کردن در بالن با استفاده از دستگاه خشک کن سرمایشی(فریز درایر) مدل FD-10V در زیر شرح داده شده است :

1-پمپ خلاء با  بسته  بودن  شير  ايزولاسيون  كه بالاي پمپ تعبيه شده  به مدت  بيست  دقيقه بايد  كاركند تا پمپ گرم شود و دماي آن  به  مقدار مطلوب  برسد  . در طي بيست دقيقه  ، شير gas  ballast    بايد باز باشد تا بخارات متراكم شده از پمپ خارج شوند.

2- کندانسور سیستم برودتی با آب خنک می گردد .زمانیکه دستگاه  را  روشن  می گردد  ، سیستم هشدار    دهنده ی قطع آب فعال می گردد بوق بصورت قطع و وصل زده می شود تا زمانیکه آب دستگاه وصل گردد

3- ميزان خلاء اتاقك انجمادي ۰/۱ ميليمتر جيوه  تنظيم میگردد . محفظه نگهدارنده های بالن ها بروی اتاقک انجمادی قرار میگیرد . شيرتخلیه اتاقك انجمادي و محفظه بايد بسته باشد و سپس  شير ايزولاسيون  پمپ خلاء بايد باز شود  و کلید لمسی Run  در صفحه ی نمایش دستگاه فشارداده می شود تا اتاقك هاي انجمادي و خشك كن تخليه گردند. وقتيكه   بعد  از  چند  دقيقه  صداي  پمپ كاهش مي يابد.اين امر،صحت نحوی تخليه اتاقك خشك كن و انجمادي را نشان مي دهد . میزان فشار داخل اتاقک انجمادی و محفظه نگهدارنده های بالن ها در 0/1 ميليمتر جيوه  کنترل می گردد

4-زمانيكه فشار داخل اتاقک انجمادی و محفظه نگهدارنده های بالن ها به ۰/۱ ميليمتر جيوه رسید كمپرسور سيستم برودتي بايد روشن شود تا دمای دیواره های اتاقک انجمادی به 50- درجه سانتیگراد برسد .

5-بالن ها وقتیکه به دستگاه وصل می شوند که میزان خلاء در حدود ۰/۱ میلی بار کنترل شود و دمای اتاقک سرمایشی حداقل 50- درجه سانتیگراد باشد ! 

6-   بعد از اتمام پروسه خشك شدن نمونه ها ،  كمپرسور سيستم برودتي بایدخاموش گردد وسپس  شير ايزولاسيون پمپ خلاء بايد بسته شود و کلید لمسی STOP در صفحه ی نمایش دستگاه فشارداده می شود تا شیر خلاء بسته شود وسپس شیر های متصل شده به بالن ها باید بسته شوند و بالن ها بایداز محفظه جدا گردند و در این مرحله به  داخل اتاقك انجماد ی هوا داده می شود

7- در اين مرحله شير ايزولاسيون پمپ خلاء را بايد به حالت بسته نگهداشت و با دادن هوا به داخل اتاقك انجمادي ، عمل برفك زدائي را شروع میگردد .  دماي لوله های برودتـی به درجه حرارت اتاق   مي رسد و برفكها آب مي شود .

8- بعد از اتمام هر پروسه خشك كردن ، داخل اطاقك انجمادي بايد با آب شستشو گردد و سپس بطور کامل خشك شود تا در پروسه بعدي احتمال فرار بخار آب از اتاقك انجمادي و مخلوط شدن آن با روغن پمپ خلاء به مينيمم برسد.

9- بعد از اتمام پروسه خشك كردن ، شير ايزولاسيون پمپ خلاء بايد بسته وشير Gas ballast بازگردد. پمپ در اين حالت به مدت بيست دقيقه بايد كار كند تا در صورتي كه بخارات متراكم شده در پمپ خلاء وجود داشته باشد از پمپ خارج گردد.

۱۰- در شروع هر پروسه خشك كردن  ، روغن پمپ خلاء بايد بازديد شود در صورتيكه رنگ روغن كدر شده باشد ، روغن پمپ بايد تعويـض گردد.و در صورتيكه ميزان خلاء نسبت به آخرين پروســه خشك شدن كمتر باشد ، پمپ خلاء را روشن نموده و شير ايزولاسيون پمپ خلاء را بسته نگهداشتــه و سپس بعد از گرم شدن پمپ خلاء، شير هوا دهي (Blasting Valve)پمپ را به مدت بيست دقيقه و یا بیشترباز نمود تا در صورت وجود گازهاي فرا ر و يا بخار آب مخلوط شده در روغن پمپ از خروجي پمپ خلاء خارج شود . در صورتيكه ميزان گازهاي فرار و يا بخار آب در روغن زياد باشد روغن پمپ بايد تعويض گردد.

11- در صورت شستشوي اتاقك انجمادي ، شير خلاء بايد كاملاً بسته باشد . شيرخروجی آب   بايد باز شود و بايد اجازه داد حد اكثر آب تا میانه اتاقک انجماد بالا بيايد . بايد دقـت داشـت كه آب از اين سـطح بالاتر نـرود تا به سنـسور سيـستم اندازه گيري خـلاءصدمه اي وارد نشود .  پس از خاتمه تخليه ، اتاقك بايد كاملاً خشك شود .