داخلی مطالب آموزشی

اندازه گیری نقطه ی ذوب فلز قلع خالص

 برای محاسبه مقدار onset ، در قسمت نیمه چپ ناحیه پیک ، توسط cursor دونقطه در ناحیه خطی دارای بشترین شیب را مشخص می کنیم . این نقاط در قسمت X1 و X2 قرارداده می شموند . پس از انتخاب نقاط  ، دکمه  extrapolated baseline  زده می شود . با اجرای این دستور خط مماس بر بیشترین شیب منحنی ، رسم می شود . سپس با فشردن دکمه onset مقدار آن پس از محاسبه در محل مربوطه نمایش داده می شود . قلع مورد استفاده استاندارد PerkinElmer  با خلوص ۹۹/۹۹۹ در صد با نقطه ذوب ۲۳۱/۸۸ در جه سانتیگراد بوده است .