داخلی مطالب آموزشی

خشک کن سرمایشی(فریز درایر)

خشک کردن سرمایشی :

خشك كردن در سه مرحله انجماد اوليه ، خشك كردن كه بصورت تصعيد تحت خلاء و خشك كردن ثانويه بوسيله تبخير تحت خلاء انجام مي گيرد . درطول خشك كردن اوليه ، يخ از سطوح خارجي نمونه ها تبخير مي شود، بطوري كه سطوح تلاقي ماده خشك ويخ بطور مداوم به داخل نمونه حركت مي كند  . در خشك كردن  ثانويه قسمت هاي  منجمد شده  و  داراي  رطوبت  به  حداقل كاهش مي يابد ( معمولاًتا حدود يك در صد يا كمتر وزن نمونه ) دراين زمان نمونه ، آماده انبار كردن مي شود .

در  مرحله خشک کردن اولیه مواد منجمد شده بصورت هاي گوناگوني خشك مي شود كه بصورت فهرست وار در زير ذكر شده است :

  • در آمپول ها كه با متصل كردن آنها به نگهدارنده هاي آمپول ميسر مي شود  .
  • در ويال كه در داخل اتاقك خشك كننده انجام مي شود .
  • در داخل سيني كه در داخل اتاقك خشك كن انجام پذير است .
  • در داخل بالن كه با متصل كردن آنها به نگهدارنده هاي بالن ميسر مي شود .
  • بصورت چرخاندن و منجمد كردن كه معمولاًداخل بالن انجام مي گيرد .

 

مواد در هر يك از حالات فوق تحت خلاء در حدود ۰/۱ میلی بار قرار ميگيردكه بيشتر آب آن بوسيله اواپراتور سيستم خنك كننده جذب مي شود .