داخلی مطالب آموزشی

رفتار حرارتی آلیاژ فلزی آمورف

 منحنی گرماسنجی روبشی تفاضلی آلیاژ آمورف Zr55 Cu30 Ni5 Al10) 99% , Nb 1%) با ظرف آلومینایی با استفاده از دستگاه (DSC) مدل TA-1 داده شده است . از منحنی بدست آمده دو پیک مربوط به کریستال شدن و دو پیک مربوط به ذوب و ناحیه کذار شیشه ای مشخص می باشد . نرخ گرم شدن  5 درجه بر دقیقه اعمال شده است . با افزایش نرخ گرم شدن پیک ها و ناحیه گذار شیشه ای واضح تر نمایان خواهد شد .