داخلی مطالب آموزشی

مقاله علمی چاپ شده  با استفاده از خشک کن سرمایشی تجهیرات سازان پیشتاز 2017 ( دانشگاه امیر کبیر )