مطالب آموزشی

 • خشک کن سرمایشی(فریز درایر)

  خشک کن سرمایشی(فریز درایر)

  خشك كردن سرمایشی: خشك كردن در سه مرحله انجماد اوليه ، خشك كردن كه بصورت تصعيد تحت خلاء و خشك كردن ثانويه بوسيله تبخير تحت خلاء انجام مي گيرد . درطول خشك كردن اوليه ، يخ از سطوح خارجی نمونه ها تبخير می شود، بطوری كه سطوح تلاقی ماده خشك ويخ بطور مداوم به داخل نمونه حركت می كند . در خشك كردن ثانويه قسمت های منجمد شده و دارای رطوبت به حداقل كاهش می يابد ( معمولاًتا حدود يك در صد يا كمتر وزن نمونه ) دراين زمان نمونه ، آماده انبار كردن می شود . [...]

 • رفتار حرارتی آلیاژ فلزی آمورف

  رفتار حرارتی آلیاژ فلزی آمورف

  منحنی گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC) آلیاژ آمورف Zr55 Cu30 Ni5 Al10) 99% , Nb 1%) تا گستره ۱۰۰۰ درجه سانتیگرادبا استفاده از دستگاه (DSC) مدل TA-1 نشان داده شده است [...]

 • اندازه گیری نقطه ی ذوب آلومینیم خالص

  اندازه گیری نقطه ی ذوب آلومینیم خالص

  نمونه آلومینیم استاندارد با خلوص ۹۹/۹۹۹ درصد با ظرف آلومینایی و با استفاده از دستگاه (DSC) مدل TA-1 نشان داده شده است . [...]