گرماسنجی روبشی تفاضلی دما پایین مدل TA-2

ویژگی های محصول

۷۰۰ °C دمای اتاق تا گستره دمای سیستم
خنثی و هوا آتمسفرهای قابل ایجاد
یک ورودی برای گاز ازت و آرگون گاز
۲۰۰ ml/min. صفر تا گستره MFC
۱ ml/min. دقت MFC
۳۰ °C/min. - ۰/۰۱ نرخ روبش دما
۰/۰۱ °C دقت اندازه گیری دما
۳ ثانیه ثابت زمانی
± ۱۵۰ mW گستره اندازه گیری
۰/ 1 mW دقت اندازه گیری