دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی دما بالا(DSC) مدل TA-1

 واکنش های شیمیایی و تغییر حالت های فیزیکی و تغییر حالت ساختمان کریستالی با تولید و مصرف حرارت مرتبط می شود و گرماسنجی روشی است برای ارزیابی چنین فرایند هایی . گرماسنجی ، روش اندازه گیری میزان جذب و یا دفع حرارت از یک نمونه است که باعث تغییر دما در نمونه می گردد . امروزه از این خاصیت بصورت گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC) برای ارزیابی واکنش های شیمیایی و تغییر حالت های فیزیکی و تغییر حالت ساختمان کریستالی بطور گستره ایی استفاده می شود . گرماسنجی روبشی تفاضلی به معنای اندازه گیری تغییر اختلاف نرخ جریان حرارتی از روی نمونه نسبت به نمونه مرجع بصورت کنترل دقیق دمای اعمال شده می باشد .

ویژگی های محصول