دستگاه آنالیز حرارتی DSC دما بالا مدل TA-1

 واکنش های شیمیایی و تغییر حالت های فیزیکی و تغییر حالت ساختمان کریستالی با تولید و مصرف حرارت مرتبط می شود و گرماسنجی روشی است برای ارزیابی چنین فرایند هایی . گرماسنجی ، روش اندازه گیری میزان جذب و یا دفع حرارت از یک نمونه است که باعث تغییر دما در نمونه می گردد . امروزه از این خاصیت بصورت گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC) برای ارزیابی واکنش های شیمیایی و تغییر حالت های فیزیکی و تغییر حالت ساختمان کریستالی بطور گستره ایی استفاده می شود . گرماسنجی روبشی تفاضلی به معنای اندازه گیری تغییر اختلاف نرخ جریان حرارتی از روی نمونه نسبت به نمونه مرجع بصورت کنترل دقیق دمای اعمال شده می باشد .

ویژگی های محصول

1500 C° .......... RT گستره دمای سیستم
1650 C° .......... RT دمای سنسور
خنثی ، هوا و خلا آتمسفر های قابل ایجاد
< 0.05 mbar شرایط خلا
یک ورودی برای گاز آزت و یا آرگون گاز
200 ml/min. صفر تا MFC گستره
1 ml/min. MFC دقت
50 C°/min. - 0.01C°/min. نرخ روبش دما
0.01 C° دقت اندازه گیری دما
3 sec. ثابت زمانی
± 150 mW گستره اندازه گیری
0.1 mW دقت اندازه گیری